تاثیر برنامه ریزی در اجرا

حضرت علی در مورد برنامه ریزی کارها چنین می فرماید:

 

 

Ü   من جهل وجوه الآراء اعیته الحیل؛ کسی که از آرای گوناگون آگاه نباشد (چاره اندیشی نتواند و) برنامه ریزی او را خسته خواهد کرد

 

Ü     کارکمی که با فکر زیاد انجام شود بهتر است از کار زیادی که با اندیشیدن کمتر انجام گیرد.

                                                                                                                 

Ü   لتّلطّف فی الحیلة اجدی من الوسیلة؛ ظرافت و دقّت در برنامه ریزی بهتر از امکانات است

 

 

Ü     لا ینفع اجتهادٌ بغیر توفیق؛ تلاش (در کنار برنامه ریزی) بدون توفیق (الهی) سود نخواهد بخشید.

/ 0 نظر / 20 بازدید