بخوانیم و بیاندیشیم!

بنام یکتا آفریدگار لایق ستایش و فرمانبری

آیاتی از قرآن 

و اوست خدا در همه ی آسمانها و زمین که از نهان و آشکار شما آگاه است و از آنچه میکنید باخبر میباشد.انعام3

***و هیچ آیتی از آیات الهی بر اینان نیامد جز آنکه از آن روی گردانیدند. انعام 4

***حق را که بر آنها آمد جدا تکذیب کردند، پس به زودی خبر آنان که حق را به فسوس و سخریه گرفتند، به آنها خواهد رسید. انعام 5

***آیا ندیدند که پیش از آنها چه بسیارگروهی را هلاک ساختیم؟و حال آنکه در زمین به آنها قدرت و تمکینی داده بودیم که شما را نداده ایم. و از آسمان بر آنها باران پیوسته فرستادیم. و نهرها در زمین بر آنها جاری کردیم. پس چون نافرمانی کردند، آنها را هلاک ساختیم و گروه دیگری را بعد از آنها برانگیختیم.انعام 6

***و اگر ماکتابی بر تو فرستیم،در کاغذی که آنرا بدست خود لمس کنندباز کافران گویند: که این نیست مگر سحر آشکار.انعام 7

***و گفتند: چرا فرشته بر او نازل نمی شود؟چنانکه فرشته بفرستیم، کار تمام شود و دیگر لحظه ای، آنها مهلت نخواهند یافت.انعام 8

***چنانچه فرشته ای نیز به رسالت فرستیم هم او را به صورت بشری در آوریم. و بر آنان همان لباس که مردمان بپوشند بپوشانیم. انعام 9

***ای پیامبر پیش از تو هم امم گذشته پیامبران خود را سخت فسوس و استهزاء میکردند. پس آنان را وبال و کیفر این عمل دامنگیر شد. انعام 10

*** بگوای پیامبرکه درروی زمین بگردید،تاعاقبت سخت آنهاراکه تکذیب کردندراببنید.انعام11

***ای پیامبر بپرس که: هرچه در آسمان و زمین است ، ملک کیست؟بگو ملک خداست که رحمت را بر خویش فرض کرده است،و البته شما را در روز قیامت که بدون شک خواهد آمد، جمع میگرداند،ولی کسانی که خود را در زیان افکندند،ایمان نمی آورند. انعام 12

***پس چون پیمان شکستند آنان را لعنت کردیم و دلهاشان سخت گرداندیم، کلمات خدا را از جای خود تغییر میدادند، و از بهره ی ان کلمات که به انان داده شد، نصیب بزرگی را از دست دادند و دائم بر خیانتکاری و نادرستی آن قوم مطلع می شوی جز قلیلی از آنها ، تو از انها درگذر و کار بدشان را عفو کن،که خدا نیکو کاران را دوست دارد. مائده

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید