عید یعنی بازکشت به فطرت

کنون که در چمن ،آمد گل از عدم بوجود

بنفشه در قدم او نهاد سر بسجود

بخواه جام صبوحی بیاد آصف عهد

وزیر ملک سلیمان ،عماد دین محمود

 

دلها را باید شست  شاید بدور از عادتها بتوان  دید روی موعود

نو باشید  چو ایام 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید