اراده مقابل توحید یا...

حضرت علامه مصباح یزدی با بیان ادامه روایت امام باقر علیه السلام گفت: حضرت راحتی نفس را در صحت تفویض می داند. یعنی شخص با اعتقاد به توحید به وظیفه اش عمل کند و نتیجه کارها را به خدا واگذارد، نه اینکه در اثر تنبلی یا بی عرضگی کارها را به خدا بسپارد.

به گزارش سرویس دین و اندیشه بی باک،  رئیس موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) راه حل پیشگیری از حواس پرتی را کم کردن خطا ها عنوان کرد و افزود: هرچه کمتر گناه کنیم از پراکندگی روح نجات پیدا می کنیم و در اثر اطاعت خدا به آرامش می رسیم.


علامه مصباح یزدی شب گذشته در حسینیه امام خمینی (ره) با اشاره به آیه شریفه « لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِی کَبَدٍ» گفت: زندگی دنیا توأم با سختی ها و ناهنجاریهاست. در بینش مادی این سختی ها یک ضرورت است و باید پذیرفت.

وی افزود: در بینش توحیدی سختی های زندگی تفسیر عقلانی دارد. این زندگی زمینه ساز آخرت است و با امتحانات مختلف استعدادها شناخته می شود. پس لازمه این آزمون مهم مبتلا شدن به سختی ها و خوشی هاست.

استاد اخلاق حوزه زندگی این دنیا را به دوران جنینی توصیف کرد و ادامه داد: این دنیا زمینه رشد انسان است برای تولد در عالم ابدی و تفاوتش با دوران جنینی این است که جنین اختیاری در رشد و نمو خود ندارد ولی در این دنیا بازیگر اصلی انسان است و باید خودش را آماده آن دنیا کند.

رئیس موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) انسان را دائما در معرض خطرها و ضررها دانست و گفت: حوادث و بلایای طبیعی که انسان نقشی در آنها ندارد و یک سری مشکلاتی که خود ما بوجود می آوریم منجر به تفکر در رابطه با این سختی ها می شود و زندگی را تلخ و سخت می کند و ممکن است در حالت افراطی فرد دچار بیماری روانی شود.

به گزارش رسا، علامه مصباح پیشنهاد روانشناسان برای رهایی از اضطراب ناشی از سختی ها و ترس از مشکلات را تغافل، عنوان کرد و اظهار داشت: انبیا راه حل بهتری را پیش روی انسان می گذارد اولا باید ماهیت این دنیا را بشناسید که اینجا مقدمه آخرت است و اگر بدانید چطور با حوادث این عالم برخورد کنید سعادتمند می شوید.

وی ادامه داد: نباید توقع داشت که این دنیا خوش بگذرد چون اینجا محل امتحان است و تنها در عالم ابدی برای کسانی که به وظایف خود عمل کرده اند، سختی و رنجی وجود نخواهد داشت.

این استاد حوزه علمیه قم راه حل دیگر در جلوگیری از اضطراب را رسیدن به مقام تفویض دانست و تصریح کرد: انسان اگر تنها دغدغه اش عمل به وظیفه باشد و نتیجه امور را به خدا واگذار کند به آرامش خواهد رسید و از هیچ چیز نخواهد ترسید. این آرامش ناشی از اعتماد به خداست.

رئیس موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان ادامه روایت امام باقر علیه السلام گفت: حضرت راحتی نفس را در صحت تفویض می داند. یعنی شخص با اعتقاد به توحید به وظیفه اش عمل کند و نتیجه کارها را به خدا واگذارد، نه اینکه در اثر تنبلی یا بی عرضگی کارها را به خدا بسپارد.

علامه مصباح یزدی ادامه داد: حضرت راحتی بدن را در تمرکز حواس عنوان می کند. تا یک حدی حواس پرتی ها طبیعی است ولی در صورت افراط باید پیشگیری کرد و این به دست خود فرد شدنی است.

وی راه حل امام باقر علیه السلام را در پیشگیری از حواس پرتی، کم کردن خطاها عنوان کرد و افزود: هرچه کمتر گناه کنیم از پراکندگی روح نجات پیدا می کنیم و در اثر اطاعت خدا به آرامش می رسیم.

حضرت علامه مصباح یزدی با بیان ادامه روایت امام باقر علیه السلام گفت: حضرت راحتی نفس را در صحت تفویض می داند. یعنی شخص با اعتقاد به توحید به وظیفه اش عمل کند و نتیجه کارها را به خدا واگذارد، نه اینکه در اثر تنبلی یا بی عرضگی کارها را به خدا بسپارد.

به گزارش سرویس دین و اندیشه بی باک،  رئیس موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) راه حل پیشگیری از حواس پرتی را کم کردن خطا ها عنوان کرد و افزود: هرچه کمتر گناه کنیم از پراکندگی روح نجات پیدا می کنیم و در اثر اطاعت خدا به آرامش می رسیم.


علامه مصباح یزدی شب گذشته در حسینیه امام خمینی (ره) با اشاره به آیه شریفه « لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِی کَبَدٍ» گفت: زندگی دنیا توأم با سختی ها و ناهنجاریهاست. در بینش مادی این سختی ها یک ضرورت است و باید پذیرفت.

وی افزود: در بینش توحیدی سختی های زندگی تفسیر عقلانی دارد. این زندگی زمینه ساز آخرت است و با امتحانات مختلف استعدادها شناخته می شود. پس لازمه این آزمون مهم مبتلا شدن به سختی ها و خوشی هاست.

استاد اخلاق حوزه زندگی این دنیا را به دوران جنینی توصیف کرد و ادامه داد: این دنیا زمینه رشد انسان است برای تولد در عالم ابدی و تفاوتش با دوران جنینی این است که جنین اختیاری در رشد و نمو خود ندارد ولی در این دنیا بازیگر اصلی انسان است و باید خودش را آماده آن دنیا کند.

رئیس موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) انسان را دائما در معرض خطرها و ضررها دانست و گفت: حوادث و بلایای طبیعی که انسان نقشی در آنها ندارد و یک سری مشکلاتی که خود ما بوجود می آوریم منجر به تفکر در رابطه با این سختی ها می شود و زندگی را تلخ و سخت می کند و ممکن است در حالت افراطی فرد دچار بیماری روانی شود.

به گزارش رسا، علامه مصباح پیشنهاد روانشناسان برای رهایی از اضطراب ناشی از سختی ها و ترس از مشکلات را تغافل، عنوان کرد و اظهار داشت: انبیا راه حل بهتری را پیش روی انسان می گذارد اولا باید ماهیت این دنیا را بشناسید که اینجا مقدمه آخرت است و اگر بدانید چطور با حوادث این عالم برخورد کنید سعادتمند می شوید.

وی ادامه داد: نباید توقع داشت که این دنیا خوش بگذرد چون اینجا محل امتحان است و تنها در عالم ابدی برای کسانی که به وظایف خود عمل کرده اند، سختی و رنجی وجود نخواهد داشت.

این استاد حوزه علمیه قم راه حل دیگر در جلوگیری از اضطراب را رسیدن به مقام تفویض دانست و تصریح کرد: انسان اگر تنها دغدغه اش عمل به وظیفه باشد و نتیجه امور را به خدا واگذار کند به آرامش خواهد رسید و از هیچ چیز نخواهد ترسید. این آرامش ناشی از اعتماد به خداست.

رئیس موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان ادامه روایت امام باقر علیه السلام گفت: حضرت راحتی نفس را در صحت تفویض می داند. یعنی شخص با اعتقاد به توحید به وظیفه اش عمل کند و نتیجه کارها را به خدا واگذارد، نه اینکه در اثر تنبلی یا بی عرضگی کارها را به خدا بسپارد.

علامه مصباح یزدی ادامه داد: حضرت راحتی بدن را در تمرکز حواس عنوان می کند. تا یک حدی حواس پرتی ها طبیعی است ولی در صورت افراط باید پیشگیری کرد و این به دست خود فرد شدنی است.

وی راه حل امام باقر علیه السلام را در پیشگیری از حواس پرتی، کم کردن خطاها عنوان کرد و افزود: هرچه کمتر گناه کنیم از پراکندگی روح نجات پیدا می کنیم و در اثر اطاعت خدا به آرامش می رسیم.

حضرت علامه مصباح یزدی با بیان ادامه روایت امام باقر علیه السلام گفت: حضرت راحتی نفس را در صحت تفویض می داند. یعنی شخص با اعتقاد به توحید به وظیفه اش عمل کند و نتیجه کارها را به خدا واگذارد، نه اینکه در اثر تنبلی یا بی عرضگی کارها را به خدا بسپارد.

به گزارش سرویس دین و اندیشه بی باک،  رئیس موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) راه حل پیشگیری از حواس پرتی را کم کردن خطا ها عنوان کرد و افزود: هرچه کمتر گناه کنیم از پراکندگی روح نجات پیدا می کنیم و در اثر اطاعت خدا به آرامش می رسیم.


علامه مصباح یزدی شب گذشته در حسینیه امام خمینی (ره) با اشاره به آیه شریفه « لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِی کَبَدٍ» گفت: زندگی دنیا توأم با سختی ها و ناهنجاریهاست. در بینش مادی این سختی ها یک ضرورت است و باید پذیرفت.

وی افزود: در بینش توحیدی سختی های زندگی تفسیر عقلانی دارد. این زندگی زمینه ساز آخرت است و با امتحانات مختلف استعدادها شناخته می شود. پس لازمه این آزمون مهم مبتلا شدن به سختی ها و خوشی هاست.

استاد اخلاق حوزه زندگی این دنیا را به دوران جنینی توصیف کرد و ادامه داد: این دنیا زمینه رشد انسان است برای تولد در عالم ابدی و تفاوتش با دوران جنینی این است که جنین اختیاری در رشد و نمو خود ندارد ولی در این دنیا بازیگر اصلی انسان است و باید خودش را آماده آن دنیا کند.

رئیس موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) انسان را دائما در معرض خطرها و ضررها دانست و گفت: حوادث و بلایای طبیعی که انسان نقشی در آنها ندارد و یک سری مشکلاتی که خود ما بوجود می آوریم منجر به تفکر در رابطه با این سختی ها می شود و زندگی را تلخ و سخت می کند و ممکن است در حالت افراطی فرد دچار بیماری روانی شود.

به گزارش رسا، علامه مصباح پیشنهاد روانشناسان برای رهایی از اضطراب ناشی از سختی ها و ترس از مشکلات را تغافل، عنوان کرد و اظهار داشت: انبیا راه حل بهتری را پیش روی انسان می گذارد اولا باید ماهیت این دنیا را بشناسید که اینجا مقدمه آخرت است و اگر بدانید چطور با حوادث این عالم برخورد کنید سعادتمند می شوید.

وی ادامه داد: نباید توقع داشت که این دنیا خوش بگذرد چون اینجا محل امتحان است و تنها در عالم ابدی برای کسانی که به وظایف خود عمل کرده اند، سختی و رنجی وجود نخواهد داشت.

این استاد حوزه علمیه قم راه حل دیگر در جلوگیری از اضطراب را رسیدن به مقام تفویض دانست و تصریح کرد: انسان اگر تنها دغدغه اش عمل به وظیفه باشد و نتیجه امور را به خدا واگذار کند به آرامش خواهد رسید و از هیچ چیز نخواهد ترسید. این آرامش ناشی از اعتماد به خداست.

رئیس موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان ادامه روایت امام باقر علیه السلام گفت: حضرت راحتی نفس را در صحت تفویض می داند. یعنی شخص با اعتقاد به توحید به وظیفه اش عمل کند و نتیجه کارها را به خدا واگذارد، نه اینکه در اثر تنبلی یا بی عرضگی کارها را به خدا بسپارد.

علامه مصباح یزدی ادامه داد: حضرت راحتی بدن را در تمرکز حواس عنوان می کند. تا یک حدی حواس پرتی ها طبیعی است ولی در صورت افراط باید پیشگیری کرد و این به دست خود فرد شدنی است.

وی راه حل امام باقر علیه السلام را در پیشگیری از حواس پرتی، کم کردن خطاها عنوان کرد و افزود: هرچه کمتر گناه کنیم از پراکندگی روح نجات پیدا می کنیم و در اثر اطاعت خدا به آرامش می رسیم.

 

/ 0 نظر / 20 بازدید